+420 603 416 427 česky - english

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost FREE-MARKET PROPERTY s.r.o., IČ: 05564743, se sídlem Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město,120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 265962 (dále jako „správce“), která je provozovatelem webových stránek www.freemarket-property.cz a která zpracovává Vaše údaje.


Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@freemarket-property.cz, telefonicky: +420 774 497 932 či písemně na adrese Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město,120 00 Praha 2.


Rozsah a účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce Vaše osobní údaje zpracovává v rozsahu, v jakém jste je ve Vašem souhlasu poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně k odběru mailových, tištěných nebo SMS obchodních sdělení a personalizovaných nabídek nebo v souvislosti s plněním smluvního závazku Správce a bude zpracovávat:

  • jméno, příjmení a titul - pro účely plnění smlouvy, účetní a daňové účely, zasílání obchodních sdělení, nabídek
  • datum narození/rodné číslo - pro účely plnění smlouvy
  • adresa trvalého pobytu, popř. adresa korespondeční - pro účely plnění smlouvy, účetní a daňové účely, zasílání obchodních sdělení, nabídek
  • podpis - pro účely plnění smlouvy
  • e‐mail - pro účely plnění smlouvy, zasílání obchodních sdělení, nabídek
  • telefonní/mobilní číslo - pro účely plnění smlouvy, zasílání obchodních sdělení, nabídek
  • bankovní spojení - pro účely plnění smlouvy, účetní a daňové účely

Na udělení souhlasu není vázáno poskytnutí služby ani uzavření smluvního vztahu.


Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo automatizovaně v systémech správce nebo zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny a na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se správcem.


Doba zpracování osobních údajů

Správce Vaše osobní údaje zpracovává po dobu plnění smluvního vztahu, v souvilosti s marketingovými aktivitami správce 5 let od udělení Vašeho souhlasu nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností dle platných právních předpisů, např. zákona o účetnictví, zákona o archivnictví nebo zákona o dani z přidané hodnoty.


Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává správce, jeho zaměstnanci a oprávnění zpracovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny a na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se správcem. Správce může k oprávněným účelům poskytnout Vaše údaje těmto subjektům: IT specialisté zajišťující provoz stránek www.freemarket-property.cz, externí spolupracovníci správce za účelem plnění smlouvy, správní orgány, poskytovatelé platebních služeb a zpracovatelé plateb. Jiným subjektům mohou být Vaše údaje předány pouze na základě povinnosti stanovené právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.


Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Právo souhlas kdykoliv odvolat

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na adresu: info@freemarket-property.cz nebo písemně na adrese Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2. Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení či personalizované nabídky e-mailem. Veškeré zpracování prováděné před odvoláním Vašeho souhlasu je legitimní.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a máte právo získat přístup k těmto Vašim osobním údajům. Na základě Vaši žádosti zaslané na email info@freemarket-property.cz Vám poskytneme veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na opravu

V případě, že zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesně nebo chybně zpracovávány, máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje opravili.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, po uplynutí doby zpracování Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. V případě, že máme povinnost osobní údaje i dále uchovávat, dojde k výmazu Vašich osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování, uplynutím zákonem stanovené doby.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili pokud: i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo iv) jste vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými. Žádost na omezení zpracování Vašich osobních údajů můžete zaslat na email: info@freemarket-property.cz.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci na info@freemarket-property.cz. Správce Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává.

Právo na přenositelnost

V případě, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá elektronicky a je založeno na souhlasu nebo smlouvě, máte právo získat od správce Vaše osobní údaje, které jste správci poskytl a tyto předat jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou předány ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo podat stížnost

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce k dozorovému úřadu, kterým je v Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Cookies

O používání cookies na webových stránkách správce www.freemarket-property.cz se můžete seznámit zde.